تماس با ما

حسین قاسمپور

حسین قاسمپور

رئیس هیئت مدیره و سهامدار

رئیس هیئت مدیره

مریم عطارها

مریم عطارها

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

فاطمه شهوازیان

فاطمه شهوازیان

مدیر عامل

مدیر عامل

علی دهقانی

علی دهقانی

حسابدار

حسابدار

محمود طاهری

محمود طاهری

سهامدار

سهامدار

داوود طاهری

داوود طاهری

سهامدار

سهامدار